T-1201A                                        
12 迴路 觸摸式燈光控制器
12 迴路觸摸式控制器
■電源開關控制
■三組跳機選擇:迴路1~4,迴路5~8,迴路9~12
■跳動速度同步控制或由外部聲音控制
■觸摸靈敏度可由背面調整
■中斷功能/ 按 BLACK 鍵;可將目前輸出的迴路暫時中斷輸
         出;再按一次,則又恢復原來迴路的輸出。
■清除功能/ 按 CLEAR 鍵;可將目前輸出的迴路強制清除;
        然後再輸入新的迴路。
■閃爍功能/ 按 FLASH 鍵;可將目前輸出的迴路暫時中斷輸
        出,並將第12迴路強制輸出;再按一次,則第12迴路中斷
          輸出, 原來的迴路又恢復輸出。
              (建議將閃光燈或其他特殊燈具接在第12迴路)
■外觀尺寸:482 × 88 × 30 mm ( W × H × D )
■重量:1.5 kg

<<規格下載>>
<<操作說明書>>