SL-5/SL-5A                                        
雪花水
SL-5:水性成分雪花水,安全無刺激,同時具備百分之百的生物分解性,
              不汙染環境。專為雪花機及泡沫機設計。
SL-5A:高揮發性雪花水,在雪花落下後快速消散,不會造成環境的溼滑及殘留。
                同樣具備百分之百的生物分解性,不汙染環境。
<<規格下載>>